Điều ước của mẹ!

Một người mẹ có con bị câm sẽ ước rằng: giá như con mình có thể nói được... Một người mẹ có con bị liệt sẽ ước: giá như con mình có thể bước những bước chân.. Một người mẹ có con bị mù sẽ ước con mình nhìn thấy Một người mẹ có con không nói được sẽ suố

Điều ước của mẹ!

Một người mẹ có con bị câm sẽ ước rằng: giá như con mình có thể nói được... Một người mẹ có con bị liệt sẽ ước: giá như con mình có thể bước những bước chân.. Một người mẹ có con bị mù sẽ ước con mình nhìn thấy Một người mẹ có con không nói được sẽ suố

Điều ước của mẹ!

Một người mẹ có con bị câm sẽ ước rằng: giá như con mình có thể nói được... Một người mẹ có con bị liệt sẽ ước: giá như con mình có thể bước những bước chân.. Một người mẹ có con bị mù sẽ ước con mình nhìn thấy Một người mẹ có con không nói được sẽ suố