Niềm vui của những màu áo tình nguyện

"Mệt thì có mệt nhưng mà vui, quan trọng hơn là sức trẻ đã được sử dụng thực sự có ích và mang lại niềm vui cho những trẻ em thiệt thòi". Đó là cảm nhận chung của các bạn sinh viên tình nguyện khi tham gia các chương trình vui chơi "Thế giới của riêng em"

Niềm vui của những màu áo tình nguyện

"Mệt thì có mệt nhưng mà vui, quan trọng hơn là sức trẻ đã được sử dụng thực sự có ích và mang lại niềm vui cho những trẻ em thiệt thòi". Đó là cảm nhận chung của các bạn sinh viên tình nguyện khi tham gia các chương trình vui chơi "Thế giới của riêng em"

Niềm vui của những màu áo tình nguyện

"Mệt thì có mệt nhưng mà vui, quan trọng hơn là sức trẻ đã được sử dụng thực sự có ích và mang lại niềm vui cho những trẻ em thiệt thòi". Đó là cảm nhận chung của các bạn sinh viên tình nguyện khi tham gia các chương trình vui chơi "Thế giới của riêng em"

Niềm vui của những màu áo tình nguyện

"Mệt thì có mệt nhưng mà vui, quan trọng hơn là sức trẻ đã được sử dụng thực sự có ích và mang lại niềm vui cho những trẻ em thiệt thòi". Đó là cảm nhận chung của các bạn sinh viên tình nguyện khi tham gia các chương trình vui chơi "Thế giới của riêng em"

Điều ước của mẹ!

Một người mẹ có con bị câm sẽ ước rằng: giá như con mình có thể nói được... Một người mẹ có con bị liệt sẽ ước: giá như con mình có thể bước những bước chân.. Một người mẹ có con bị mù sẽ ước con mình nhìn thấy Một người mẹ có con không nói được sẽ suố

Điều ước của mẹ!

Một người mẹ có con bị câm sẽ ước rằng: giá như con mình có thể nói được... Một người mẹ có con bị liệt sẽ ước: giá như con mình có thể bước những bước chân.. Một người mẹ có con bị mù sẽ ước con mình nhìn thấy Một người mẹ có con không nói được sẽ suố

Điều ước của mẹ!

Một người mẹ có con bị câm sẽ ước rằng: giá như con mình có thể nói được... Một người mẹ có con bị liệt sẽ ước: giá như con mình có thể bước những bước chân.. Một người mẹ có con bị mù sẽ ước con mình nhìn thấy Một người mẹ có con không nói được sẽ suố