Hội thảo xây dựng khuyến nghị của các tổ chức xã hội thực hiện điều 92 Luật trẻ em 2016

    23/12/2016

Ngày 23/12/2016 đại diện Trung tâm trợ giúp gia đình và trẻ KTTT đã tham gia hội thảo xây dựng khuyến nghị của các tổ chức xã hội thực hiện điều 92 Luật trẻ em 2016 do Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam tổ chức.

Điều 92. Luật trẻ em quy định về các tổ chức xã hội gồm:

1.Vận động thành viên của tổ chức và xã hội hỗ trợ, tham gia xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật, chương trình, kế hoạch, dịch vụ đáp ứng quyền của trẻ em, phòng ngừa hành vi vi phạm quyền của trẻ em.

2.Thực hiện chính sách, pháp luật, đáp ứng quyền của trẻ em theo tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức được pháp luật quy định; tiếp nhận, thu thập thông tin từ thành viên và xã hội để phản ánh, kiến nghị, tư vấn cho cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, cá nhân về việc thực hiện chính sách, pháp luật.

3.Tổ chức việc cung cấp dịch vụ đáp ứng quyền của trẻ em theo sự ủy quyền, hỗ trợ của Chính phủ, các cấp chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước; chấp hành việc thanh tra, kiểm tra quá trình thực hiện theo quy định của pháp luật.

4.Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, ngoài việc thực hiện quy định tại các khoản 1, 2 và 3 điều này có trách nhiệm tổ chức việc kết nối, thu thập thông tin, kiến nghị của các tổ chức xã hội và của trẻ em chuyển đến các cơ quan nhà nước để góp ý, tư vấn cho việc xây dựng và thực hiện pháp luật, chính sách về quyền trẻ em; tham gia giám sát thực hiện quyền trẻ em; phát biểu chính kiến và kiến nghị của Hội đối với các cơ quan nhà nước có liên quan về các vấn đề về trẻ em và việc vi phạm quyền trẻ em.

Gần 20 đại biểu tham gia Hội thảo cho rằng rất cần một cơ chế rõ ràng, cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức xã hội, Hội BVQTEVN phát triển tổ chức, hoạt động, và phát huy vai trò của mình đặc biệt là trong việc tham gia các dịch vụ chăm sóc, bảo vệ trẻ em; có cơ hội đóng góp ý kiến xây dựng luật pháp chính sách về trẻ em; tham gia giám sát việc thực hiện Quyền trẻ em, đồng thời phản ảnh ý kiến đến cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ lợi ích tốt nhất cho trẻ em…

Hội thảo đã thông nhất xây dựng văn bản khuyến nghị gồm 10 vấn đề lớn liên quan đến việc tạo cơ chế cho các tổ chức xã hội và Hội Bảo vệ Quyền trẻ em có thể thực hiện được nhiệm vụ của mình theo Luật. 

Bình luận